Etický kodex

Pro zapsaný spolek Šťastný pes – Handicap,z.s.

Tyršova 130, 432 01 Kadaň

www.stastnypes-handicap.cz

email: Info@stastnypes-handicap.cz

1. Etické zásady

1.1. Náš spolek je založen na hodnotách demokracie a lidských práv.

1.2. Pracovník či dobrovolník respektuje jedinečnost každého člověka, bez ohledu na jeho původ, rasu, barvu pleti, mateřský jazyk, sexuální orientaci.

1.3. Pracovník či dobrovolník pomáhá jednotlivcům, rodinám, skupinám a dalším občanům svými znalostmi, dovednostmi a zkušenostmi při jejich rozvoji.

1.4. Pracovník či dobrovolník dává přednost profesionální odpovědnosti před svými soukromými zájmy. Služby poskytuje na nejvyšší úrovni.

1.5. Naše chování je v souladu s morálními zásadami, dodržujeme zásady slušného chování a to nejen ve vztazích ke klientům, ale i jejich příbuzným a spolupracovníkům.

2. Pravidla etického chování pracovníka či dobrovolníka

Ve vztahu ke klientovi

2.1. Podporuje své klienty

2.2. Chrání lidská práva a důstojnost klienta

2.3. Jedná s každým klientem jako s celostnou bytostí. Zajímá se o celého člověka a jeho postižení. Zároveň i v rámci rodiny klienta, komunity,společenského a přirozeného prostředí a usiluje o rozpoznání všech aspektů klienta.

2.4. Chrání právo klienta na soukromí a důvěrnost jeho sdělení. Veškerá data a informace požaduje pouze pro svou potřebu a klienta vždy informuje, kdy a kde mohou být použita. Žádné informace o klientovi neposkytuje bez jeho souhlasu.

2.5. Podporuje klienta při změně nového povelu ,v případě, že povede ke zlepšení zdravotního stavu .

2.6. Jedná s uživateli, kteří používají jejich asistenčního ( dále jen AP) a canisterapeutického psa ( dále jen CP) s účastí, empatií a péčí.

3. Ve vztahu ke kolegům

3.1. Pracovník či dobrovolník respektuje znalosti a zkušenosti svých kolegů.

3.2. Respektují rozdíly v názorech a činnosti kolegů.

3.3. Připomínky vyjadřují na vhodném místě, vhodným způsobem.

3.4. Pracujeme jako tým, proto uznáváme a respektujeme každého člena týmu.

3.5. Neseme rozhodnutí za svá rozhodnutí a umíme si je obhájit.

3.6. Chováme se profesionálně , nikdy nezatěžujeme klienty svými pracovními ani osobními problémy.

4. Ve vztahu ke spolku

4.1. Pracovník či dobrovolník dbá na udržení a zvyšování prestiže spolku

4.2. Snaží se udržet a zvýšit úroveň práce a uplatňovat nové metody.

4.3. Je zodpovědný za své vzdělávání a výcvik, což je základ pro udržení úrovně odborné práce.

4.4. Pro svůj odborný růst využívá znalosti a dovednosti svých kolegů a jiných odborníků, naopak své znalosti a dovednosti rozšiřuje.

4.5. pracovník či dobrovolník dodržuje Zákon č. 246/1992 Sb. a Znění zákona č. 77/2004 Sb. na ochranu zvířat proti týrání. Nedodržením je povinen uhradit veškeré náklady, spojené s přípravou a výcvikem jeho psa a návazných služeb.

5. Závěr

5.1. Etický kodex je pro každého pracovníka závazný a jeho nedodržování by bylo posuzováno jako porušení pracovní kázně, se všemi důsledky.

5.2. Všichni pracovníci a dobrovolníci pečují o klienty a AP ve smyslu etického kodexu. Záleží nám na etice, chování a obětavosti při péči o naše klienty a AP.

V Kadani dne 14.01.2016

Statutární orgán Martin Polacsek Apolen

Předseda spolku Šťastný pes- Handicap,z.s.

Vypracoval: pracovní tým

Schválil: Martin Polacsek Apolen